Wszystkie publikacje naukowe Wydawnictwa JEDNOŚĆ przed zatwierdzeniem do opracowania redakcyjnego i druku przechodzą proces recenzyjny.

 1. Recenzent sporządza recenzję w terminie ustalonym z wydawnictwem na podstawie umowy recenzji przygotowanej przez wydawnictwo.
 2. Recenzentem publikacji naukowej może być osoba mająca tytuł doktora habilitowanego lub profesora.
 3. Recenzent pracy naukowej jest zobowiązany do przestrzegania standardów etycznych w publikacjach naukowych.
 4. Recenzenci proszeni są o ujawnianie plagiatów, uchybień, manipulacji danymi, które są zgłaszane do instytucji, z którym zawodowo związany jest autor, a wydawnictwo po otrzymaniu wyjaśnień zastrzega sobie prawo do rezygnacji z druku publikacji, w której dopuszczono się nadużyć czy nieuczciwości.
 5. Recenzenci oceniając publikację kładą nacisk na rzetelność treści oraz oryginalność i przydatność tekstów dla nauki.
 6. Redakcja zapewnia ochronę danych recenzentów i poufność materiałów przekazywanych do redakcji w okresie recenzowania.
 7. W przesłanej Autorom informacji są szczegółowo opisane zasady etyczne obowiązujące Autorów, redakcję i recenzentów. Podobne szczegółowe informacje i wytyczne  otrzymują w pliku recenzenci i współpracujący z wydawnictwem redaktorzy.

Informacje o procedurach przyjętych w Wydawnictwie Jedność stojących na straży rzetelności procesu wydawniczego i recenzyjnego w odniesieniu do publikacji naukowych. Wydawnictwo stosuje zasady etyki wydawniczej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej.

 1. Wydawnictwo skupia się na publikacji książek naukowych: monografii, rozpraw naukowych, edycji krytycznych i przekładów.
 2. O przyjęciu propozycji wydawniczej do planu decyduje Kolegium Wydawnicze, biorąc pod uwagę profil wydawnictwa, tematykę, oryginalność i przydatność dla odbiorców.
 3. Wydawnictwo stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji fałszywych danych. Chodzi tutaj przede wszystkim o następujące zjawiska:
  - plagiat, czyli przywłaszczenie cudzego utworu w całości bądź w części,
  - autoplagiat (zduplikowanie publikacji), czyli opublikowanie własnego utworu w całości lub w części w więcej niż jednym wydawnictwie,
  ghostwriting (pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację), 
  guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła).
 4. Wydawnictwo zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów, a w szczególności respektowania prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dbania o renomę oraz dobrą sławę autorów oraz utworu.
 5. Wydawnictwo zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny.
 6. Przypadki ewentualnych nadużyć i plagiatów są zgłaszane do instytucji, z którymi zawodowo związany jest autor, a wydawnictwo po otrzymaniu wyjaśnień zastrzega sobie prawo do rezygnacji z druku publikacji, w której dopuszczono się nadużyć czy nieuczciwości.
 7. Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
 8. Autor czy instytucja, która zgłosi chęć opublikowania książki w Wydawnictwie JEDNOŚĆ, otrzyma drogą mailową dokument zawierający szczegółową i rozbudowaną informację dotyczącą wewnętrznych procedur wydawniczych i recenzyjnych.

 

ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE AUTORÓW

 1. Autor jest zobowiązany do przekazania wydawnictwu dzieła oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu i autoplagiatu (całości lub fragmentów publikacji książek opublikowanych w innych wydawnictwach).
 2. Autor zapewnia, że przekazane wydawnictwu prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez wydawnictwo nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez wydawnictwo nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
 3. Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie umów wydawniczych autorskich, regulujących wszelkie sprawy prawno-autorskie.
 4. W przypadku prac zbiorowych autor zgłaszający publikację do wydania jest zobowiązany określić autorstwo poszczególnych fragmentów dzieła.

 

icon pdf  Pobierz oświadczenie

 

 

Propozycje wydawnicze można przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi autorami. Ze względu na ilość nadsyłanych tekstów nie możemy zagwarantować odpowiedzi na każdą nadesłaną propozycję. Nie jesteśmy zobowiązani do uzasadniania naszych wyborów. Wydawnictwo nie zwraca niezamówionych materiałów nadesłanych pocztą tradycyjną. Brak odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy prosimy traktować jako odpowiedź odmowną.

Dla autorów publikacji naukowych, propozycje wydawnicze prosimy nadsyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.