Informacje o procedurach przyjętych w Wydawnictwie Jedność stojących na straży rzetelności procesu wydawniczego i recenzyjnego w odniesieniu do publikacji naukowych. Wydawnictwo stosuje zasady etyki wydawniczej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej.

 1. Wydawnictwo skupia się na publikacji książek naukowych: monografii, rozpraw naukowych, edycji krytycznych i przekładów.
 2. O przyjęciu propozycji wydawniczej do planu decyduje Kolegium Wydawnicze, biorąc pod uwagę profil wydawnictwa, tematykę, oryginalność i przydatność dla odbiorców.
 3. Wydawnictwo stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji fałszywych danych. Chodzi tutaj przede wszystkim o następujące zjawiska:
  - plagiat, czyli przywłaszczenie cudzego utworu w całości bądź w części,
  - autoplagiat (zduplikowanie publikacji), czyli opublikowanie własnego utworu w całości lub w części w więcej niż jednym wydawnictwie,
  ghostwriting (pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację), 
  guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła).
 4. Wydawnictwo zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów, a w szczególności respektowania prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dbania o renomę oraz dobrą sławę autorów oraz utworu.
 5. Wydawnictwo zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny.
 6. Przypadki ewentualnych nadużyć i plagiatów są zgłaszane do instytucji, z którymi zawodowo związany jest autor, a wydawnictwo po otrzymaniu wyjaśnień zastrzega sobie prawo do rezygnacji z druku publikacji, w której dopuszczono się nadużyć czy nieuczciwości.
 7. Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
 8. Autor czy instytucja, która zgłosi chęć opublikowania książki w Wydawnictwie JEDNOŚĆ, otrzyma drogą mailową dokument zawierający szczegółową i rozbudowaną informację dotyczącą wewnętrznych procedur wydawniczych i recenzyjnych.

 

ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE AUTORÓW

 1. Autor jest zobowiązany do przekazania wydawnictwu dzieła oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu i autoplagiatu (całości lub fragmentów publikacji książek opublikowanych w innych wydawnictwach).
 2. Autor zapewnia, że przekazane wydawnictwu prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez wydawnictwo nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez wydawnictwo nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
 3. Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie umów wydawniczych autorskich, regulujących wszelkie sprawy prawno-autorskie.
 4. W przypadku prac zbiorowych autor zgłaszający publikację do wydania jest zobowiązany określić autorstwo poszczególnych fragmentów dzieła.

 

icon pdf  Pobierz oświadczenie